JHWH.net

"Bądź radosnym, czyń dobro i pozwól wróblom ćwierkać!" (św. Jan Bosko)

Wyznanie wiary

Krótkie wyznanie Wiary

po polsku:

Wierzę w Boga Ojca
Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
 
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego,Pana
naszego,
który się począł z Ducha świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
 
trzeciego dnia zmartwychwstał,
 
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga
Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie
sądzić żywych i umarłych.
 
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
 
świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

Krótkie wyznanie Wiary

po łacinie:

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum, Dominum
nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos:

tertia die resurrexit a mortuis;

ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei
Patris omnipotentis:
inde venturus est
iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,

Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam.
Amen.
   

Wyznanie Wiary

po polsku:

 

Wierzę w jednego Boga,
Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych.
I w jednego Pana
Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony
przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga,
światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
 
On to dla nas, ludzi,
i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą
Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany.
 
I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
 
I wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych:
a królestwu Jego nie będzie końca.
 
Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny
i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest
na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia
umarłych.
I życia wiecznego
w przyszłym świecie.
Amen.

Wyznanie Wiary

po łacinie:

 

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium
et invisibilium.
Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia
saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum vero de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus
est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
 
et resurrexit tertia
die secundum Scripturas,

et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
 
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unam baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem
mortuorum,
et vitam
venturi saeculi.
Amen.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.